Firma EKOSOLAR prešla zložitou cestou priekopníctva a praktických skúsenosti. Pracujeme na vysokej profesionálnej úrovni o èom svedèia stovky spokojných zákazníkov, v tomto trende bude firma EKOSOLAR pokraèova a prináša úsporu èoraz drahšej energie do domácnosti rodinných domov, chát, chalúp, rekreaèných zariadení, podnikate¾ských objektov.